فروشگاه

سیم افشان 1 در 0.5 سیم و کابل اصفهان

128,350 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 0.75 سیم و کابل اصفهان

183,600 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 1 سیم و کابل اصفهان

232,050 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 1.5 سیم و کابل اصفهان

311,100 تومان311,950 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 10 سیم و کابل اصفهان

2,067,200 تومان2,109,700 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 16 سیم و کابل اصفهان

3,378,750 تومان3,443,350 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 2.5 سیم و کابل اصفهان

509,150 تومان511,700 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 25 سیم و کابل اصفهان

5,254,700 تومان5,358,400 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 4 سیم و کابل اصفهان

788,800 تومان790,500 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده

سیم افشان 1 در 6 سیم و کابل اصفهان

1,155,150 تومان1,163,650 تومان
[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساختمان سیم های عایق دار در سیم های عایق دار فشار ضعیف، هادی از رشته های به هم تابیده