نام :

اصول اكسترود كردن مواد HFFR*

مترجم :

مهندس محمدباقر پورعبداله )كارشناس صنايع(

تعداد صفحات :

40

مـواد HFFR( بـدون هالـوژن و بازدارنـدة شـعله( در واقـع
آميزههايـي شـامل اتيلـن وينيـل اسـتات )EVA ،)آلومينيـوم تري
هيدروكسـايد )ATH )و پلياتيلـن )PE )هسـتند. در برخـي از انواع
مـواد بازدارنـدة شـعله، بـه جـاي مـادة ATH از اكسـيد منيزيـم
اسـتفاده مي‌كننـد، امـا بـه دليـل اينكـه اك ً سـيد منيزيـم نسـبتا
گرانتـر اسـت، سـازندگان مـواد اوليـة ك ً ابـل ترجيحـا اين مـاده را
بـكار نميبرنـد. برخـي از حروف اختصـاري ديگر نظيـر LSFOH
)كـم دود بـدون هالـوژن(، LSZ( كـم دود بـدون هالـوژن( يـا
FRNC( بازدارنـدة شـعله بـدون خورندگـي( را نيـز ميتـوان بـه
جـاي حـروف اختصـاري HFFR بـكار برد. امـا در اغلب كشـورها
چنين فرآورده ً هايي را عموما با نام HFFR ميشناسند.حجم :

1.3 MB

لینک دانلود

 

انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل